ࡱ> >@= R bjbj8*8 PPPPPddd8$Ldb   GIIIIII$BTm-PmPP P P GG cf:30H;RHd$PTmmR, : -NVQN'Yf[xvzuGPag Tf[g_f[lQ0s^eGPGWO(udkGPag Y Tc[Ye^f[ SN NGPeqQ )Y t^ g e t^ g eGPN1u xvzu~{W[ t^ g e[^[GPN1u/f&T^\[ /f&T TaGPva [^~{W[ t^ g e f[b;N{ba ;N{b~{W[vz t^ g e xvzuba t^ g e fxvzueQf[0lQ0GP{t2006t^9g 0-NVQN'Yf[xvzuKbQ 0-N FLPXZ^dhtvzl n T V j ǽǽǽǽǪǪǪǪǪlU-h3jf5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph3hshN5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph3h0mhN5B*CJKHOJQJ^JaJo(phh8OhX"CJo(h8OhNCJo(h8OhNCJh8OhN5CJh8OhN5CJo(h-hN5aJo("h-hN5CJ0OJPJaJ0o(hN5CJ0OJPJaJ0o(!FNPZ\$d$Ifa$gd8Ol $YD2a$gdN$a$gdN\^fhvxH////$d$Ifa$gd8Ol kd$$Ifl\8 d !S t0x!644 lap(yt8OxzH2dh$Ifgd8Ol kd$$Ifl\8 d !S t0x!644 lap(yt8Ol t^^^^dh$Ifgd8Ol nkd$$Ifl !x! t0x!644 lap yt8Odh$IfWD,`gd8Ol l n T x^xdh8$IfXDdgd8Ol dh$Ifgd8Ol pkd$$Ifl !x! t0x!644 lap yt8OT V j l xxxdh$Ifgd8Ol pkd$$Ifl% !x! t0x!644 lap yt8O xxxdh$Ifgd8Ol pkd"$$Ifl !x! t0x!644 lap yt8O XN lZDzd1$G$H$VDXD2^zgdNd1$G$H$WD`gdHRFd1$G$H$WDXD2`gdN d1$G$H$gdNpkd$$IflH !x! t0x!644 lap yt8O-NVQN'Yf[f[M|{tĉ[ ,{ NzS -NVQN'Yf[f[M|{tlaNyS]\OAm z GPag>k0 10GPN)YNQ ^(WlQMR~[^ Ta~{W[ bf[bxvzu{tyYHh0 xvzuVEe N celQ^(WlQMRT[^GP v^1u[^(WGPag N~{W[ TaaT Nf[bxvzu{tyRtGPKb~0GPԏ!hT_f[NhTQ 0Rf[beRlQKb~0xvzuy!h N)YN N_{e\LfNbGPKb~ N)YQST[^S4YGP 0xvzuy!h NGPNhT bǏGPeNhTN NlQ c*glQۏeQf[M|Yt z^0 20GPN)YN NeVNGPkf[g/} NǏN*Ng ^(WlQMR~[^ Ta~{W[ ~f[b;N{bybQ bxvzubf[M|RlQ[YHh0 GPǏN*NgROf[Kb~0   VXj̵hO9O#O*hHRFB*CJKHOJQJ^JaJo(ph*hdB*CJKHOJQJ^JaJo(ph0h0mhNB*CJKHOJQJ^JaJo(ph0h0mhNB*CJKHOJQJ^JaJo(ph3hw(hN5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph3h]hN5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph-hHRF5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph3hshN5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph-h3jf5B*CJKHOJQJ^JaJo(phU &BNV^b|~ < @ B F L θθθrYCYCY*h3AB*CJKHOJQJ^JaJo(ph0h0mhNB*CJKHOJQJ^JaJo(ph3hw(hN5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*hdB*CJKHOJQJ^JaJo(ph*h3AB*CJKHOJQJ^JaJo(ph*hX 'B*CJKHOJQJ^JaJo(ph0h0mhNB*CJKHOJQJ^JaJo(ph0hdhNB*CJKHOJQJ^JaJo(phL N n p r v x | ~ Ӻh8Ojh8OU0hbh3AB*CJKHOJQJ^JaJo(ph-h3A5B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*hNB*CJKHOJQJ^JaJo(ph N p t v z | zd1$G$H$VDXD2^zgdb 6182P:pN. A!"#$%S $$If!vh#v#vS#v#v :V l t0x!655S55 p(yt8O$$If!vh#v#vS#v#v :V l t0x!655S55 p(yt8O$$If!vh#vx!:V l t0x!65x!p yt8O$$If!vh#vx!:V l t0x!65x!p yt8O$$If!vh#vx!:V l% t0x!65x!p yt8O$$If!vh#vx!:V l t0x!65x!p yt8O$$If!vh#vx!:V lH t0x!65x!p yt8Ot~lȂh~b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J Ncke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B nfhxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ F* L \xl T N 8@0( B S ?%&(,/012459:=CFGLMTUYZ^`fgklpqsx +4_`efklqxO'78:;=>@ACG8:;=>@ACG#=+8:;=>@ACG7788:;;=>@ACGX"X 'a:HRF8Od3jfny3ANb" 8:@ (F UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial-= fN;([SOSimSunA$BCambria Math h$Qg$Qg;æzz!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[r773QHX ?N2!xx -NVQN'Yf[xvzuGPagUseradminPG. i Z'`IZ'Oh+'0X   ,8@HPйũҵѧоUserNormaladmin2Microsoft Office Word@@H3!@{cf@{cfz՜.+,0 X`t| Microsoft7  !"#$%&'()*+,./012346789:;<?Root Entry F _͗cfAData 1TableWordDocument8*SummaryInformation(-DocumentSummaryInformation85CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q